•  

  ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

  ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета

  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ДИФЕРЕНЦИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ”

  НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване

  НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г.за приемане на ученици в държавни и в общински училища

  ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

  НАРЕДБА № 2 от 18.05.2000 г. за учебното съдържание

  НАРЕДБА № 2 от 18.02.2008 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета

  НАРЕДБА № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала

 •            
  5
  КЛАС
  УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 5
  КЛАС
  УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛИТЕРАТУРА
  6
  КЛАС
  УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 6
  КЛАС
  УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛИТЕРАТУРА
  7
  КЛАС
  УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 7
  КЛАС
  УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛИТЕРАТУРА
  8
  КЛАС
  УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 8
  КЛАС
  УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛИТЕРАТУРА
  9
  КЛАС
  УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 9
  КЛАС
  УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛИТЕРАТУРА
  10
  КЛАС
  УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 10
  КЛАС
  УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛИТЕРАТУРА
  11
  КЛАС
  УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 11
  КЛАС
  УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛИТЕРАТУРА
  12
  КЛАС
  УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 12
  КЛАС
  УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛИТЕРАТУРА

   

 •  

  изтегли         5 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗП (34 седмици Х 5 часа = 170 часа годишно)

  изтегли         5 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗИП (34 седмици Х 1 час = 34 часа годишно)

  изтегли         5 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - СИП (34 седмици Х 2 часа = 68 часа годишно)

  изтегли         5 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - Примерно годишно разпределение по учебника на М. Васева

  изтегли         5 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - ЗП - Примерно годишно разпределение по учебника на БУЛВЕСТ 2000

  изтегли         5 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - ЗИП - Примерно годишно разпределение по учебника на БУЛВЕСТ 2000

  изтегли         5 КЛАС ЛИТЕРАТУРА - ЗП - Примерно годишно разпределение по учебника на БУЛВЕСТ 2000

  изтегли         5 КЛАС ЛИТЕРАТУРА - ЗИП - Примерно годишно разпределение по учебника на БУЛВЕСТ 2000

  изтегли         5 КЛАС ЛИТЕРАТУРА - Примерно годишно разпределение по учебника на Н. Перянова            

  изтегли         5 КЛАС ЛИТЕРАТУРА - Примерно годишно тематично разпределение на учебното съдържание                    

  изтегли         5 КЛАС ЛИТЕРАТУРА - Примерно годишно разпределение по учебника на Мария Герджикова

  изтегли         6 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗП (34 седмици Х 5 часа = 170 часа годишно)

  изтегли         6 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗИП (34 седмици Х 1 час = 34 часа годишно)

  изтегли         7 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗП (34 седмици Х 5 часа = 170 часа годишно)

  изтегли         7 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗИП (34 седмици Х 1 час = 34 часа годишно)                              

  изтегли         7 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - СИП (34 седмици Х 2 часа = 68 часа годишно)

  изтегли         8 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗП (34 седмици Х 5 часа = 170 часа годишно)                             

  изтегли         8 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗП (36 седмици Х 4 часа = 144 часа годишно)

  изтегли         8 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗИП (34 седмици Х 1 час = 34 часа годишно)                               

  изтегли         8 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - Примерно годишно разпределение по учебника на М. Васева                              

  изтегли         8 КЛАС ЛИТЕРАТУРА - Примерно годишно разпределение по учебника на Милена Цанева

  изтегли         9 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗП (36 седмици Х 3 часа = 108 часа годишно)                             

  изтегли         9 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗИП (36 седмици Х 2 часа = 72 часа годишно)                             

  изтегли         9 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗИП (36 седмици Х 1 час = 36 часа годишно)                               

  изтегли         9 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - СИП (36 седмици Х 1 час = 36 часа годишно)                              

  изтегли         10 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗП (36 седмици Х 3 часа = 108 часа годишно)                           

  изтегли         10 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗИП (36 седмици Х 2 часа = 72 часа годишно)

  изтегли         10 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - СИП (36 седмици Х 1 час = 36 часа годишно)

  изтегли         11 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗП (36 седмици Х 3 часа = 108 часа годишно)

  изтегли        11 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗИП (36 седмици Х 3 часа = 108 часа годишно)                         

  изтегли         11 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗИП (36 седмици Х 2 часа = 72 часа годишно)

  изтегли        11 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗИП (36 седмици Х 1 час = 36 часа годишно)    

  изтегли        11 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - СИП (36 седмици Х 1 час = 36 часа годишно)                            

  изтегли         12 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗП (31 седмици Х 3 часа = 93 часа годишно)                              

  изтегли         12 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗИП (31 седмици Х 2 часа = 62 часа годишно)

  изтегли         12 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗИП (31 седмици Х 3 часа = 93 часа годишно)

  изтегли         12 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - СИП (31 седмици Х 2 часа = 62 часа годишно)                           

 • ПРИМЕРНИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЛ

  изтегли         Критерии за оценка на преразказ на неизучаван текст с дидактическа задача за кандидатстване след 7клас

  изтегли         Критерии за оценка на литературноинтерпретативно съчинение

  изтегли         Критерии за оценка на есе

  изтегли         Критерии за оценка на резюме              

   

  УСТНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЕЛ

  Отлична оценка:
  - задълбочено познаване на художествения текст, културните, литературните, езиковите или историческите факти; системни знания
  - широка езикова, литературна или историческа култура
  - мирогледна широта и верен естетически подход към третираните литературни и други факти
  - умение да се построява логично и последователно отговорът
  - проявена лична позиция, самостоятелност, лексикална и граматическа култура на речта; убедителност, изразителност и възможност за лично интерпретиране на художествения текст

  Много добра оценка:
  - допуснати незначителни неточности или несъществени отклонения при обяснението на езиковите, литературните, културните или историческите факти
  - липса на изчерпателност в отговора, доказателствата или изводите
  - несъществени композиционни пропуски

  Добра оценка:
  - непълнота на езиковите, литературните или историческите знания
  - недостатъчно убедително построяване на отговора; недостатъчно приведени доказателства
  - неточно опериране с езиковите или литературно-теоретичните понятия и категории
  - неспазване на езиковите норми; недостатъчна изразителност на речта

  Средна оценка:
  - съществени празноти в знанията за езика, художествения текст, литературните и историческите факти
  - сериозна непоследователност в логиката на отговора
  - ограничено прилагане на литературно-теоретическите знания или езиковата терминология
  - несамостоятелност на позициите, несигурност в крайните изводи
  - важни неточности от лексикален, граматичен и друг характер в речта на ученика
  - неувереност и празноти при изпълнено наизуст стихотворение

  Слаба оценка:
  - определено непознаване на езиковите, литературните, културните или историческите факти
  - неспособност да се построи логичен отговор
  - слаба езикова грамотност; груби нарушения на нормите за правилна устна реч

  ПИСМЕНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЕЛ

  Отлична оценка:
  - отлична литературна култура (познаване на авторовото творчество; познаване на част от критиката за него; знания за културно-историческия контекст; умение да се ориентира в идейно-естетическата специфика на поставения проблем)
  - висока степен на овладяване на принципите на литературно-критическата аргументация
  - открояване на проблема в увода; ясно изразена, цялостна и точна теза; логически последователно и целенасочено изведени аргументативни микротези (подтези) и разгърнати след тях микротекстове; убедителни и задълбочени разсъждения, подкрепени от литературния текст и други факти; подходящ подбор на художествени факти от творбата; наличие на композиционен център на текста
  - подчиняване на работата на един замисъл; съчинението е издържано в еднаква степен и съдържателно, и структурно-композиционно, и по отношение на проявените методически и мирогледни качества на автора (в посочените критерии)
  - уместни паралели с други културни и литературни факти, показващи широта на знанията и умение те да бъдат поставени в услуга на аргументацията
  - полагане на авторовото творчество в различен контекст; умение фактът да бъде разглеждан в целостта на литературния процес, авторовото творчество, националната литература
  - нова, задълбочена интерпретация на фактите; творческо отношение; интересни литературоведски концепции; самостоятелност на гледната точка
  - наличие на конкретни анализи
  - наличие на изпитани или нови литературно-критически процедури
  - откриване на свои ракурси; отстояване на лична гледна точка; представяне на собствен стил на мислене
  - умение да изрази съжденията си; прецизност на формулировките; допуска се наличие на една-две неповтарящи се грешки от езиков и правописен характер

  Много добра оценка:
  - логически последователен и цялостен текст, адекватен на поставения в заглавието проблем и отговарящ на жанровите особености на съчинението
  - тезата вярно насочва към основните моменти, на които се гради аргументацията
  - целенасочен подбор на художествените факти
  - верни, точни, значими, но недостатъчни разсъждения
  - допуснати незначителни неточности в съдържанието
  - незначителни слабости в композицията или несъществени отклонения от основната тема
  - недостатъчна самостоятелност при интерпретацията на проблемите
  - познаване на литературната терминология
  - стилово уместен изказ; отделни пропуски в правописа и пунктуацията; допускат се три-четири пропуска (неповтарящи се) от правописен или езиков характер

  Добра оценка:
  - непълнота в обхвата на темата; неубедителна постановка на проблема и тезата
  - неточно изясняване на литературните факти и явления
  - механично свързване на отделните компоненти
  - недобро умение да се осъществяват логически преходи
  - проява на отклонения от основната тема
  - несъществени грешки от фактологически характер (при споменаване и при цитиране)
  - недостатъчно ясно заявена лична позиция
  - добра езикова култура; допускат се четири-пет езикови грешки, от които неповече от две устойчиво проявяващи се

  Средна оценка:
  - ясно проличава непълнота в обхвата и интерпретирането на темата
  - съществено отклонение от темата в заглавието и от жанровите изисквания
  - непознаване на литературната терминология
  - определена несамостоятелност на разсъжденията
  - повърхностни разсъждения; не проличава разбиране и вярна интерпретация на художествените факти
  - липса на собствена позиция в основната мисъл
  - недобро познаване на литературните, културните и историческите факти
  - сериозни слабости в стилно-езиково отношение; допускат се до пет-шест езикови грешки, от които една-две с устойчив характер

  Слаба оценка:
  - неспособност да се обхване темата и съдържащите се проблеми
  - неумение да се излагат свои мисли и разсъждения по тях
  - непознаване на жанровите особености на съчинението
  - непознаване на литературните факти
  - правописните, пунктуационните и стилистичните грешки са повече от пет-шест.

   

  ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ

  1. Самостоятелна работа на ученика с предварително зададени параметри и срок за подготовка:
  - презентиране на автор, художествен текст, научна статия, теория или практически модел
  - изготвяне на реферат, научно съобщение, публично изказване
  - изготвяне на план, съчинение, есе, таблица, схема или друг писмен вид
  * Оценяването става по критериите за писмено или устно оценяване с оглед на спецификата на заданието.

  2. Самостоятелна работа на ученика с художествения текст:
  - предварителен прочит на текста
  - въпроси и задачи по текста

 •  

  ПРАКТИЧЕСКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА
  Институтът за български език при БАН и Министерство на държавната администрация и административната реформа разработиха Практическа инструкция за оформяне на документи в администрацията.
  Инструкцията може да видите ТУК!

  УПОТРЕБА НА ПЪЛЕН И КРАТЪК ЧЛЕН
  Презентация на урок, предоставена от доц. д-р Борислав Георгиев - Нов български университет.
  Презентацията може да видите ТУК!

  АЛГОРИТЪМ ЗА ЕЗИКОВОСТИЛИСТИЧЕН АНАЛИЗ НА ТЕКСТ
  Алгоритъмът може да видите ТУК!

  АЛГОРИТЪМ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПЛАН ЗА ЛИТЕРАТУРНОИНТЕРПРЕТАТИВНО СЪЧИНЕНИЕ
  Алгоритъмът може да видите ТУК!

  СТРУКТУРА НА ЛИТЕРАТУРНОНАУЧНОТО СЪЧИНЕНИЕ
  Виж ТУК!

  УКАЗАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕСЕ ПО ЗАДАДЕНА ТЕМА
  Виж ТУК!

 

 

 

 

 
 

Tyxo.bg counter

  Copyright © 2014 My School BEL | Designed by "Dimitrov & Son Studio"