ЛИТЕРАТУРНА ТЕОРИЯ
Знания за строежа и функционирането на художествената творба


Материалите, поместени тук, са съобразени с учебно-изпитната програма за държавен зрелостен изпит по български език и литература на МОН. Публикуваните материали могат да се използват както за работа в часовете по БЕЛ, така и за самоподготовката на ученика.

 

    Художествена условност (фолклор, литература)    
            - фолклор    
            - литература    
            - митология-фолклор-литература    
    Особености на условния изобразен свят (време и пространство, литературен герой, видове литературни герои, конфликт)
    Строеж на художествената творба (заглавие, мото, сюжет, фабула, композиция, елементи на композицията, основна идея)
    Комуникативен строеж на художествената творба (автор, читател, повествовател, лирически герой)
    Въздействие на художествената творба (типове отношения автор – герой и читател)
    Жанрова система на литературата (художествен жанр, епос, лирика, драма, роман, повест, разказ, фейлетон, сатира, ода, елегия, балада, сонет, лирическа миниатюра, поема, драма)
    Организация на художествената реч (проза, стих, стихова организация; тропи – метафора, метонимия, символ, алегория; фигури – сравнение, епитет, хипербола, литота, антоними, оксиморон, парадокс, гротеска)