ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО ЛЕКСИКОЛОГИЯ

1. Коя от следните думи не е синоним на останалите?
закален;
кален;
издръжлив;
изпипан.

2. Коя от следните думи не е синоним на останалите?
обобщение;
синтез;
съобщение;
резюме.

3. Коя от следните думи не е синоним на останалите?
ритъм;
такт;
отмереност;
риторичност.

4. Синоним на думата сатира не е:
изобличение;
разобличение;
показване;
демаскиране.

5. Какви са подчертаните думи в следното изречение: „Където ходи, и злато по него върви”(Поговорка)?
омоними;
пароними;
синоними;
антоними.

6. В коя от двойките думите са синоними?
припев / рефрен;
очарование / разочарование;
знание / незнание;
ред / безредие.

7. В коя от двойките думите не са синоними?
приготовление / подготовка;
обмяна / размяна;
отблъсквам / привличам;
бос / босоног.

8. Какви са подчертаните думи в следното изречение: „По-добре пръв в село, отколкото последен в града.” (Поговорка)?
синоними;
антоними;
омоними;
пароними.

9. В коя двойка думите са антоними?
дефиниция / определение;
дял / част;
плач / смях;
скука / досада.

10. В коя двойка думите не са антоними?
широчина / ширина;
комедия / трагедия;
леснотия / мъчнотия;
минус / плюс.

11. Кой от изредените варианти е пароним на подчертаната дума в изречението:„В килията влезе висок, сух старец с величествена осанка и бяла брада, която стигаше чак до пояса.”(Стоян Загорчинов)?
вид;
нюанс на външността;
изглед;
нито един от посочените по-горе варианти.

12. В коя двойка думите не са пароними?
понеже / защото;
парадирам / пародирам;
претъпквам / притъквам;
параметър /периметър.

13. Какви са помежду си подчертаните думи, в зависимост от лексикалното им значение, в следния текст?
Той беше един образован човек, с големи способности. Тя беше интелигентна и можеше да се разговаря с нея за всичко. Ето, човек се среща тука с хора просветени, които умеят да съдят и критически се отнасят към всичко. (в.„Труд")
синоними;
пароними;
дублети;
омоними.

14. Какво означава думата усещане?
усилване;
чувство;
ускорение;
усилие.

15. Какво означава думата устременост?
установеност;
насоченост;
успоредност;
усърдност.

16. Заменете подчертаните думи в следното изречение: Той се кълнеше в душата си при първа възможност да убие Стефчова, причинителя на толкова нещастия. (Ив. Вазов) .

Кое от съчетанията е най-подходящо?
виновника за;
създател на;
инициатора на;
инспиратора на.

17. Какви са помежду си подчертаните думи в зависимост от лексикалното им значение в изречението: "Този дом не е мой, а на всеки, който има нужда от подслон."?
контекстови антоними;
контекстови синоними;
варианти;
антоними.

18. Какви са помежду си подчертаните думи в зависимост от лексикалното им значение в следния текст?
Чувствах верността на едно същество около мен. Чувах как ходи насам-натам: влиза, излиза, говори, мълчи, плаче и се смее. (в. „Труд")
пароними;
синоними;
антоними;
контекстови синоними.

19. Какви са помежду си подчертаните думи в зависимост от лексикалното им значение в следното изречение:"Има усмивки различни:/ и комични и трагични./ Някои са типични, / други пък - епизодични". (Т. Нейков)?
пароними;
омоними;
синоними;
антоними.

20. Какви са подчертаните думи в следното изречение: Преди да измиеш хубаво зъбите си с паста, няма да ти дам да си хап­неш от шоколадова паста.
пароними;
антоними;
омоними;
сродни.