ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО ЛЕКСИКОЛОГИЯ

1. В кое изречение подчертаните думи са омоними?
Враг на врага не помага. (поговорка);
Ум се с пари не купува, а най-много пари струва. (поговорка);
Много е мъчно да даваш, по-мъчно е да искаш. (поговорка);
Високият му бой не попречи да си хапне юнашки бой.

2. Какви са подчертаните думи в следния текст:
Ох - изпъшкал лъвът, болен съм. Влизай по-бързо при мене лисо! - Но аз не смея да вляза — защото който е влязъл при тебе - навън не е излязъл. И хитрата лисица побягнала здрава и читава. (Из народна приказка)?
синоними и омоними;
антоними и синоними;
синоними и пароними;
омоними и антоними.

3. Какви по произход са думите: поезия, поема, поет?
латински;
гръцки;
френски;
английски.

4. В кое изречение не е употребен фразеологизъм?
Покрай орлите хранят се и свраките. (поговорка);
Борован сви крак, ритна го и се изправи, за да се бие със зъби и нокти. (Д. Ангелов) ;
- Аз ви имам зъб от снощи. (М. Марчевски);
Водеше петдесетина до зъби въоръжени чи­таци. (В. Мутафчиева).

5. От какъв речник е направена следната извадка?
замяна - размяна, смяна, трампа нар. , подмяна*.
тълковен;
речник на чуждите думи;
синонимен;
антонимен.

6. Посочете коя от двойките думи не са пароними?
индийци и индианци;
преживелица и отживелица;
емблема и символ;
пукотевица и шумотевица.

7. Коя от думите е противоположна по значение на активен.
деен;
предприемчив;
енергичен;
пасивен.

8. В коя от народните мъдрости няма антоними?
Има хора добри и мили, весели и всеотдайни.;
Започнатото добре може да завърши и зле.;
Бавно карай, бързо стигай.;
Всяко зло за добро.

9. Коя от думите не е синоним на останалите?
настойчив;
упорит;
незабавен;
активен.

10. В кое синонимно гнездо се намира излишна дума?
обаяние, прелест, красота, възторг;
превъзходство, предимство, надмощие, изразителност;
разум, съзнание, мисъл, ум, интелект;
чар, привлекателност, обаяние.

11. В коя от изброените думи е допусната правописна грешка?
мразувит;
леден;
студен;
леденостуден.

12. Какви са подчертаните думи в изречениетоБолен здрав носи"?
антоними;
синоними;
омоними;
пароними.

13. Посочете в коя паронимна двойка има правописна грешка?
сановник и съновник;
революциа и еволюциа;
заставам – заставям;
осъждам и обсъждам.

14. Синоними са:
думи с близък звуков състав, но с различно значение;
думи с различен звуков състав и противоположно значение;
думи с различен звуков състав, но близки по значение;
думи, които се пишат и изговарят еднакво, но имат различно значение.

15. Антоними са:
думи с различен звуков състав, но близки по значение;
думи с близък звуков състав, но с различно значение;
думи с различен звуков състав и противоположно значение;
думи, които се пишат и изговарят еднакво, но имат различно значение.

16. Пароними са:
думи с различен звуков състав, но близки по значение;
думи, които се пишат и изговарят еднакво, но имат различно значение;
думи с различен звуков състав и противоположно значение;
думи с близък звуков състав, но с различно значение.

17. Омоними са:
думи с различен звуков състав, но близки по значение;
думи, които се пишат и изговарят еднакво, но имат различно значение;
думи с еднакъв корен и различни представки;
думи с еднакъв корен и различни наставки.

18. Сродни думи са:
думи с два корена;
думи с еднакъв корен и различни представки и наставки;
думи с различен звуков строеж;
няма посочен верен отговор.

19. Синонимно гнездо е:
група от думи с един и същ корен;
група от думи с еднакви представки;
група от думи, близки по значение;
група от думи с противоположно значение.

20. Лексикологията е:
дял от науката за езика, който се занимава с речниковото значение на думата;
дял от науката за езика, който се занимава със строежа на думата;
дял от науката за езика, който се занимава с думата като част на речта;
дял от науката за езика, който се занимава с най-малката езикова единица.