ТЕСТ

КАК ОТКРИВАМЕ СЛОЖНОТО СЪСТАВНО С ПОДЧИНЕНО ОБСТОЯТЕЛСТВЕНО ИЗРЕЧЕНИЕ?

 

Сърцето тъгува по лятото, щом чуе тъжния грак на отлитащите птици (1). Душата ликува от обновлението в природата, когато усети, че утрото се буди с гласа на славея, и съзре напето крачещите щъркели по росните ливади (2). Съществува поверието, че ако при първата среща с щъркела напролет той волно кръжи в небесата, годината на човека ще наподобява вихрен полет (3).

Почти половината от всички познати видове (около 5 000) от северните покрайнини на Америка, Европа и Азия есенес напускат местата, където са създали своето потомство, и отлитат към зимните си квартири, за да се върнат през пролетта отново в старите си гнезда (4).

Ръководени от своите инстинкти, от вътрешните си ритми и от звездите, всяка година около 50 милиарда хвъркати изминават огромни разстояния и като космически совалки прекосяват континенти и водни басейни в търсене на вечно лято сред земния рай (5). Събрани на ята, истински космополити*, прелетните птици преди лютата северна зима тръгват от лятната си родина по силно разклонена невидима мрежа в безкрайното пространство, за да стигнат до своята зимна родина (6). По своите въздушни серпентини** небесните одисеевци не познават прегради (7). Въздушните помади ежегодно прелитат над морета и океани, над планини, пустини и ледени полета, без да променят хилядолетните си навици (8).

Миграцията на птиците все още е загадка за учените (9). Орнитолозите продължават да спорят за това, как птиците намират целта, как точно определят деня, в който да тръгнат, и защо години наред се завръщат по едни и същи места (10).

Навярно извечно въплътеното в небесните номади одисеевско начало за скиталчество и завръщане имал предвид митичният Ной, когато избрал Божията птица за свой разузнавач и посланик в търсенето на нова земя след библейския Потоп (11). И неслучайно белият гълъб - символ на Светия Дух, остава завинаги при човека, за да му напомня, че нему са отредени духовни крила, които му помагат да устоява на злото в трудния си земен път (12).

Речник:
*космополити - граждани на света;
**серпентини - вид танци с виещи се змиеобразни движения.

1. Кои изречения са сложни съставни с подчинено обстоятелствено изречение?
4, 7, 9;
2, 5, 10;
1, 6, 8;
3, 8, 11.

2. В кой ред са посочени само сложни съставни с подчинено обстоятелствено изречение?
1, 2, 5, 6, 7, 12;
2, 3, 6, 8, 11, 12;
1, 2, 3, 4, 9, 10;
3, 4, 5, 8, 9, 11.

3. Какъв е пътят за разпознаване на сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение?
1. Ако пред изречението не стои някоя от думите: там, тогава, така, а специфичен подчинителен съюз, заменяме подчиненото изречение с някой от следните думи или изрази: там, тогава, така, с тази цел, поради тази причина, при това условие.
2. Анализираме кое е главното и кое е подчиненото изречение.
3. Четем изречението.
4. За целта наблюдаваме дали пред подчине­ното изречение стои една от следните думи: там, тогава, така, или е въведено с помощта на съюзите да, ако, за да, въпреки че, макар че, тъй като и т.н. и с относителните наречия когато, където., както, защото и др.

1, 2, 3, 4;
3, 2, 4, 1;
1, 4, 3, 2;
3, 2, 1, 4.

4. Кой е най-пълният отговор, който характеризира сложното съставно с подчинено обстоятелствено изречение?
сложно изречение, съдържащо подчинено изречение, пред което стои една от следните думи: там, тогава, така, или подчинено изречение, въведено с помощта на съюзите: да, за да, ако, въпреки че, тъй като и др., с относителните наречия: защото, където, когато, както и др., и което при проверка може изцяло да бъде заменено с една от следните думи: там, тогава, така, толкова, с тази цел, поради тази причина, при това условие;
сложно изречение, което съдържа подчи­нено изречение, въведено с помощта на относителните наречия: когато, където, както, защото, колкото и др.;
сложно изречение, което може изцяло да бъде заменено с помощта на една от следните думи: там, тогава, така, толкова, с тази цел, поради тази причина, при това условие;
сложно изречение, въведено с подчинителните съюзи: да, за да, ако, въпреки че, тъй като и др., с относителните наречия: защото, където, когато, както и др., или което може изцяло да бъде заменено с една от следните думи: там, тогава, така, толкова, с тази цел, поради тази причина.

5. Кое изречение е сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение?
Канадските гъски започват пътешествието си оттам, откъдето са се излюпили малките им, следвайки познатия път за миграция - от Канадския арктичен архипелаг, над езерото Поуел до Мексиканския залив.
Подобно на много големи птици розовите пеликани летят в дъговидни ята и за тях е характерен планираният полет, при който те пестят енергия.
Скорците прелитат към местата си за зимуване на огромни пулсиращи ята, в които се чувстват достатъчно силни и понякога нападат отделни грабливи птици.
Две хиляди чифта очи виждат повече от един - както при търсенето на храна, така и при откриването на врагове.

6. Кое изречение е сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение?
Посредством соларни предаватели прикрепени най-вече към застрашените от изчезване видове - албатроси, жерави, орли, обикновен мишелов и лебеди, орнитолозите събират данни за придвижването на птиците.
Изследванията доказват, че много птици обичат да се връщат на същите места, които са напуснали през есента.
Селската лястовица тръгва от зимната си родина Централна Африка, за да се приземи в почти същия ден, както предишната година, в старото си гнездо на Фризийските острови.
До 38 поредни години и най-много с 4 дни закъснение някои блатни птици пристигат в Сибир, а коприварчетата се връщат в областта около Рейн.

7. Кое изречение е сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение?
Рекордьори са коприварчетата и полярната рибарка, които изминават в двете посоки 30 000 км годишно.
Полярната рибарка, която е в тясно родство с разпространената у нас по бреговете на реки и езера речна рибарка, е също добър рекордьор.
За белите щъркели например се знае, че една част от тях прелитат през Гибралтар и поемат към западната част на Централна Африка.
Друга част от белите щъркели избира пътя над Босфора, Израел, Синайския полуостров и Египет, за да стигне до Източна и Южна Африка.

8. Кой от примерите съдържа сложно съставно с подчинено допълнително изречение?
В последно време орнитолозите по целия свят установяват, че отсечките, които птиците прелитат, стават по-къси и че някои видове избират нови места за зимуване.
Все повече средноевропейските стърчиопашки, скорци, косове и други птици в областта на Рейн дори престават да отлитат към зимните си квартири.
Много бели щъркели стигат само до Израел, някои тръстикови овесарки зимуват в Испания вместо в Централна Африка.
Техните поколения вече се раждат „програмирани за новия курс”, защото техните родители са избрали нова родина.

9. Кое изречение е сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение?
Удивителна е микроеволюцията на въздушните номади, които реагират на околната среда по много начини.
Някои избират „заседналия” начин на живот, други се превръщат в истински въздуш­ни маратонци, изминаващи десетки хиляди километри.
Според учените поведението на птиците при избора им на житейска стратегия се подпомага от факта, че в тях е заложена генетична информация за двата стила на живот.
Вероятно поради богатия си опит, натрупан в процеса на еволюцията, птиците се подготвят за адаптацията, преди да настъпят реалните промени в начина им на живот.

10. Кое изречение е сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение?
От своите области на зимуване, вероятно в тропиците, много от птиците са се заселили по освободените от ледовете терени.
За да се справят физически при екстремни условия, птиците се ръководят от опита си и от умението си за адаптацията към новите обстоятелства.
Последната голяма промяна, на която птиците са реагирали с миграция, е фазата на най-близкия ледников период.
Поведението им, тоест връщането в „рай­ските кътчета”, наследствено програмирано у птиците, едва ли е само причина за техните продължителни полети.

11. Кое изречение е сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение?
Отговор на всички въпроси учените трудно биха могли да получат извън своите лаборатории, защото в природата въздействията върху дивите птици са твърде разнообразни.
Отделни екземпляри биват изолирани от естествената им среда и изследванията върху тях се провеждат при изкуствени условия, при които се стимулират различни ситуации.
Най-добри резултати се постигат по времето, когато наближи времето за миграция.
При птиците, които участват в опитите, се наблюдава същия порив за отлитане, както при тези на свобода.

12. В кое от изреченията грешката е свързана с пунктуацията на сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение?
Използвайки постоянните ветрове над нощна Сахара през пролетта и през есента птиците прелитат над знойната пустиня.
През деня много от птиците се спускат над земята за да си починат в сянката на оскъдната растителност.
Според Бибах 20% от птиците реагират индивидуално на външните условия и имат собствена стратегия, по отношение изразход­ването на запасите си от мазнини и вода.
Достигналите до опасна за тях зона птици се връщат обратно, или се отклоняват от тради­ционния си маршрут.

13. В кое от изреченията грешката е свързана с пунктуацията на сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение?
Преди миграцията птиците показват дори предпочитания към храни които могат да доведат до натрупване по най-бърз начин на мазнини и протеини.
По време на полети, поради липса на храна и вода храносмилателният апарат на птиците се намалява наполовина.
Когато пристигнат в зимната си родина и започнат да се хранят настъпва обратен процес
.
Органите, които по време на полета са се свили за дни възвръщат първоначалния си обем и започват да изпълняват предишните си функции.

14. В кое от изреченията грешката е свързана с пунктуацията на сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение?
Доскоро се е смятало погрешно, че пти­ците по време на продължителните си полети над пустини и морета, където не могат да намерят храна са разчитали на резервите си преди старта.
Като извършват дългите си полети без храна и вода някои големи прелетни птици от вида на тежащия 13 кг поен лебед, който тежи около 13 кг, изразходват значително по-малко енергия от предполагаемата досега.
Според германския орнитолог Бибах резервите на повечето малки птици стигат едва за отсечка от 1500 км и шансовете им, да раз­читат само на собствени сили са минимални.
Бибах е доказал неотдавна че прелетните птици използват благоприятните въздушни течения, които им помагат да изминат двойно по-големи разстояния.

15. В кое от изреченията грешката е свързана с пунктуацията на сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение?
Поне половината от всички прелетни дребни европейски птици, които отлитат през есента към африканското крайбрежие изминават 600 км над Средиземно море и 1 800 км над пустини.
Прелетните птици са принудени да издържат на жаждата и глада докато стигнат до южния край на Сахара.
По време на техния полет дневните температури на сушата са между 25° и 38° С непосредствено до земята дори 50° С, а влажността на въздуха спада до 10 %.
Преди тръгването си на пътешествие прелетните птици натрупват хранителни резерви като някои увеличават почти двойно теглото си.

16. Посочете в кой случай запетаята е уместна.
Бяха дошли, само да наблюдават опитите оптиците.
Любителите идваха в лабораторията дори, когато нямаше опити.
Орнитологът им даде нужните обяснения, макар че не обичаше хипотезите.
Бяха дошли, не защото обичаха да наблюдават мъчителните опити с птиците.

17. Посочете в кой случай запетаята е уместна.
За да се изясни причината за това стран­но безпокойство, опитните птици се поставят в специална климатична камера, в която „дневната светлина” се включва и изключва по едно и също време и се поддържа постоянна температура.
Въпреки, че птиците нямат постоянен контакт с външния свят, те демонстрират желание да отлетят по същото време като техните събратя на свобода.
Тъй като изследват 20 вида, учените са доказали, че денят на отлитане се унаследява и безпокойството на птиците се отключва от „вътрешен” биологичен часовник.
Макар че прелетните птици си имат вроден график, не е ясна причината, поради която те разбират в коя посока да тръгнат.

18. Коя обособена част от примерите има за синтактичен синоним сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение?
Опитните екземпляри, поставени в специална климатична инсталация, през нощите на полета следват поведението на своите събратя.
Екземплярите, затворени в опитната клетка, стават неспокойни, подскачат и се въртят, сякаш готови да тръгнат по набелязания път.
Те извършват своя път на юг „на място”, ръководени от биологичните си часовници.
Белите щъркели, генетично обвързани със своите инстинкти, изминават разстоянието от 4 600 км от Германия до Централна Африка само за три седмици.

19. Коя обособена част от примерите има за синтактичен синоним сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение?
Белите щъркели, прекарали по 8-10 часа дневно във въздуха, прелитат по 250 км на ден.
Белите щъркели, отличаващи се с различното си миграционно поведение, са загадка за учените.
Някои от белите щъркели, маркирани в института „Макс Планк” в Германия, избират за край на бягството си от зимата на Севера не само Чат или Танзания, но и други цели за своето пътуване.
Стремейки се да достигнат Южна Африка, някои бели щъркели удължават пътя си до вечното лято с 5 000 км.

20. Коя обособена част от примерите има за синтактичен синоним сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение?
Прави впечатление преобладаващата черно-бяла окраска на прелетните птици, отли­тащи от нашите земи на юг, които ни оставят сами да се преборим със зимата на своите страхове.
Полетът на птиците, изпълнен с надежда и любов, олицетворява мечтата на човека за изгубения рай на детството.
Подобно на птиците, учените са устремили своя поглед към романтичната слава на юга, свързана с притчите от Стария завет.
Завиждайки на полета на птиците, човекът винаги е мечтал да се върне към юга на своето детство - свят на хармония и екзотичност.