ТЕСТ - ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

1) Посочете вярното твърдение:

       a) Заедно с Яворов и Лилиев Дебелянов е най-значителният творец от формацията на българския символизъм.
       b) Заедно с Яворов и Лилиев Дебелянов е най-значителният творец от формацията на българския реализъм.
       c) Заедно с Яворов и Лилиев Дебелянов е най-значителният творец от формацията на българския експресионизъм.
       d) Заедно с Яворов и Лилиев Дебелянов е най-значителният творец от формацията на българския романтизъм.
 

2) В жанрово отношение определяме „Помниш ли, помниш ли” като:

      a) ода
      b) балада
      c) елегия
      d) поема
 

3) В жанрово отношение определяме „Да се завърнеш в бащината къща” като:

      a) ода
      b) балада
      c) елегия
      d) поема
 

4) В жанрово отношение определяме „Пловдив” като:

      a) поема
      b) сатира
      c) лирическа миниатюра
      d) сонет
 

5) Коя от следните черти НЕ е характерна за поезията на Дебелянов?

      a) индивидуалистико-самотнически настроения
      b) активна борбеност
      c) елегично-миньорни интонации
      d) чувство за безприютност
 

6) Прочетете следните стихове от Дебелянов:
    Спи градът в безшумните тъми.
    На нощта неверна верен син,
    бродя аз, бездомен и самин –
    а дъждът ръми, ръми, ръми.

В кой ред вярно са посочени основните черти на Дебеляновия лирически герой?

      a) самотен, син на деня, скитник, весел
      b) безприютен, волен, весел, син на нощта
      c) бездомен, самотен, син на деня, скитник
      d) самотен, безприютен, бездомен, син на нощта
 

7) Определете художественото средство, чрез което се постига художественото внушение в подчертаните думи.
    „На нощта неверна верен син...”

      a) контраст
      b) сравнение
      c) хипербола
      d) литота
 

8) Опредете художественото средство, чрез което се постига художественото внушение в подчертаните думи.
    „…бродя аз, бездомен и самин

      a) контраст
      b) сравнение
      c) хипербола
      d) метонимия
 

9) Посочете ВЯРНОТО твърдение.

      a) Дебелянов е поет на „гнева”.
      b) Дебелянов не е „възпламващ”, а „тлеещ” поет.
      c) Дебелянов е поет на трагичното „изгаряне”.
      d) Дебелянов не е „слаб”, а „всесилен” поет.
 

10) Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
Елегиите на Дебелянов са:

      a) тихи и кротки
      b) жлъчно-гневни
      c) меланхолни
      d) елегично-миньорни
 

11) Посочете ВЯРНОТО твърдение.
Домът в „Да се завърнеш в бащината къща” е:

      a) образ от реалната житейска съдба
      b) част от необходимата реалност
      c) символ на битийната безприютност и самота на модерния човек
      d) място, където неизбежно се завръщаш
 

12) Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
Контрастната образност в поетиката на Дебелянов е родена от:

      a) спомените на поета
      b) контраст между блян и реалност
      c) контраст между мечти и реалност
      d) срещата между миналото и настоящето
 

13) Поставете липсващата дума.
В „Да се завърнеш в бащината къща” образът на ………………… е очертан с няколко епитета – „безсилно рамо”, „усмивка блага”

       a) бащата
       b) майката
       c) любимата
       d) родината
 

14) Посочете художествената фигура, използвана в следния стих: „Аз съм вечно в лъчи, аз съм вечно в цветя”

      a) антитеза
      b) контраст
      c) синтактичен паралелизъм
      d) хипербола
 

15) Коя  художествена фигура откривате в подчертаните думи:
    Аз искам да те помня все така:
    бездомна безнадеждна и унила

      a) контраст
      b) епитет
      c) антитеза
      d) сравнение
 

16) Кой от следните мотиви НЕ е ключов в лириката на Дебелянов?

      a) за самотата
      b) за спомена
      c) за бездомността
      d) за свободата
 

17) Композиционният механизъм, който е в основата на Дебеляновите творби е:

      a) контрастът
      b) литотата
      c) гротеската
      d) алегорията
 

18 )Прочетете следния откъс от „Помниш ли, помниш ли”.
     аз съм заключеник в мрачен затвор
     жалби далечни и спомени лишни,
     моята стража е моят позор
     моята казън са дните предишни!

За подчертаните думи е вярно твърдението:

      a) Те са употребени в номинативното им значение.
      b) Употребата им е метафорична.
      c) Те са хиперболистично представяне на действителността.
      d) Употребата им е метонимична.
 

19) Коя от следните думи е ключова за лириката на Дебелянов?

      a) народ
      b) патриот
      c) достойнство
      d) блян
 

20) Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
Споменът и мотивът за детството у Дебелянов се разгръщат като:

      a) жажда за пристан
      b) умора от действителността
      c) описание на реални спомени от детството
      d) трансформация на романтичния мотив за детството в жестоката реалност
 

21) Посочете ВЯРНОТО твърдение.
Стиховете „Спи градът”, „Да се завърнеш в бащината къща”,  „Помниш ли, помниш ли” и „Пловдив” са обединени от:

      a) спомена за любовта
      b) спомена за бащата
      c) спомена за детството
      d) спомена за приятелите
 

22) В кое от следните стихотворения на Дебелянов НЕ откриваме носталгията по отминалите дни?

      a) „Пловдив”
      b) „Спи градът”
      c) „Помниш ли, помниш ли”
      d) „Черна песен”
 

23) Посочете ВЯРНОТО твърдение.

      a) Дебелянов силно усеща сблъсъка на мечтите си с реалността.
      b) Поезията на Дебелянов е драматична като на Яворов.
      c) Дебелянов търси елитарно усамотение като Пенчо Славейков.
      d) Изживяванията на Дебелянов не са меланхолични, не са пропити от тиха скръб и примирение.
 

24) Формата на изразяване в лириката на Дебелянов може да се определи като:

      a) заповедна
      b) изповедна
      c) диалогична
      d) призивна
 

25) В кой ред  откривате най-характерните елементи на символизма в лириката на Дебелянов?

      a) революционна нагласа за противодействие, мечти
      b) видения, кипеж на бунта, мечти
      c) преливане на мечтите в спомен и на спомените в мечти, видения
      d) революционна нагласа за противодействие, кипеж на бунта, мечти
 

26) Прочетете следния откъс от „Сиротна песен”.
     Ще си отида от света –
     тъй както съм дошъл, бездомен,
     спокоен като песента,
     навяваща ненужен спомен.

Равносметката на поета пред смъртта може да бъде определена като:

      a) мъка в скръбта
      b) самосъжаление в скръбта
      c) гордост в скръбта
      d) отчаяние в скръбта
 

27) Коя от следните теми е характерна за лириката на Дебелянов?

      a) бунта
      b) свободата
      c) борбата
      d) смирението
 

28) Коя от следните семантични опозиции не присъства в лириката на Дебелянов?

      a) свобода - смърт
      b) минало - настояще
      c) блян - действителност
      d) мечти - реалност
 

29) В кое стихотворение присъстват, събрани заедно ключовите за Дебеляновия контекст думи – бездомен, спомен, ненужен ?

      a) „Черна песен”
      b) „Сиротна песен”
      c) „Да се завърнеш в бащината къща”
      d) „Помниш ли, помниш ли”
 

30) Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
Самотата в лириката на Дебелянов е:

      a) болезнена
      b) неизбежна
      c) изстрадана и житейски мотивирана
      d) съзнателно търсена
 

31) Прочете стиха.
     На безстрастното време в неспира
     гасне мълком живот неживян,
     и плачът ми за пристан умира
     низ велика пустиня развян.
Подчертаната дума в следните стихове е:

      a) алегория
      b) метонимия
      c) конкретен образ
      d) образ-символ
 

32) Цитатът
    Как бяха скръбни мойте детски дни!
    О, колко много сълзи спотаени!
    Тук първи път се моят взор стъмни
    и безпощадна буря сви над мене.

е от:

      a) „Сиротна песен”
      b) „Помниш ли, помниш ли”
      c) „Пловдив”
      d) „Спи градът”
 

33) Цитатът
    Образът на милото дете,
    нявга озарило моя праг,
    в спомени възкръсва – чист и драг  -
    и скръбта расте, расте, расте

е от:

       a) „Сиротна песен”
       b) „Помниш ли, помниш ли”
       c) „Пловдив”
       d) „Спи градът”
 

34) Цитатът
     Познавам своя път нерад,
    богатствата ми са у мене,
    че аз съм с горести богат
    и с радости несподелени

е от:

      a) „Сиротна песен”
      b) „Помниш ли, помниш ли”
      c) „Пловдив”
      d) „Спи градът”
 

35) Цитатът
     Сън е бил, сън е бил тихия двор,
    сън са били белоцветните вишни!

е от:

      a) „Сиротна песен”
      b) „Помниш ли, помниш ли”
      c) „Пловдив”
      d) „Спи градът”
 

36) За кой от изброените автори се отнася твърдението:
гръмко-гневен глас на бунтовника срещу робското стадо

      a) Ботев
      b) Пенчо Славейков
      c) Вазов
      d) Яворов
 

37) За кой от изброените автори се отнася твърдението:
патетично-екзалтиран глас на народния летописец и пастир

      a) Яворов
      b) Ботев
      c) Вазов
      d) Пенчо Славейков
 

38) За кой от изброените автори се отнася твърдението:
горд глас на културния водач

      a) Вазов
      b) Яворов
      c) Дебелянов
      d) Пенчо Славейков
 

39) За кой от изброените автори се отнася твърдението:
драматично-трагичен глас на самотника-страдалец

      a) Ботев
      b) Вазов
      c) Яворов
      d) Пенчо Славейков
 

40) За кой от изброените автори се отнася твърдението:
глас-шепот на обикновения човешки говор

      a) Яворов
      b) Дебелянов
      c) Вазов
      d) Ботев
 

41) Каква художествена фигура е подчертаната част от текста?
    „бродя аз бездомен и самин

      a) сравнение
      b) образ-символ
      c) епитет
      d) контраст
 

42) Каква художествена фигура е подчертаната част от текста?
    „и след мен невидими вървят
    жалби за преминалите дни”

      a) сравнение
      b) епитет
      c) образ-символ
      d) метафора