ТЕСТ - ЕЛИН ПЕЛИН

1) Елин Пелин е представител на:

       a) романтизма
       b) символизма
       c) есеистичен
       d) индивидуализма
 

2) Тематиката на произведенията на Елин Пелин е свързана с:

      a) модерния градски бит
      b) традиционния селски свят
      c) исторически събития
      d) събития от национално значение
 

3) Елин Пелин е:

      a) собствено име
      b) прозвище на Иван Димитров
      c) прякор на Димитър Иванов
      d) литературно име на Димитър Иванов
 

4) Кое е пропуснатото име?
Дъбакът чевръсто застъпя срещу ……………… Тя се затича леко на пръсти и го замина. Двамата се изгледаха от глава до крака, като че искаха да покажат надмощието си един пред друг, и заиграха един срещу други.

      a) Христина  
      b) Пенка
      c) Елка
      d) Божаница
 

5) Дядо Корчан и Лазар Дъбака са герои от:

      a) „Ветрената мелница”
      b) „Косачи”
      c) „На оня свят”
      d) „Гераците”
 

6) Благолаж е герой от:

      a) „Ветрената мелница”
      b) „Косачи”
      c) „На оня свят”
      d) „Гераците”
 

7) Белите и черни бобени зърна на отец Никодим внушават, че:

      a) светът е лош, грозен, изпълнен с отчаяние
      b) светът е красив, добър, изпълнен с радост
      c) ветът може да бъде променен с борба
      d) светът е едновременно добър и лош, красив и грозен, а хората са безсилни пред неизбежното
 

8) Разказът „Чорба от греховете на отец Никодим” е от книгата:

      a) „Гераците”
      b) „Под манастирската лоза”
      c) „Земя”
      d) „Пижо и Пендо”
 

9) Какъв е повествувателният тон в разказите на Елин Пелин?

      a) епически спокоен
      b) с патетични екзалтаци
      c) с лирични отклонения
      d) с коментаторски отклонения
 

10) Присъствието на автора в разказите на Елин Пелин може да се определи като:

      a) субективно
      b) субективно-коментаторско
      c) обективно
      d) обективно-коментаторско
 

11) Индивидуалните ценности за героите на Елин Пелин са:

      a) отечество, Бог, държава, цар, партия
      b) с основна оценъчна мярка – отношението им към отечеството
      c) свързани с борбата за свобода
      d) надиндивидуални ценности като здравето, любовта, труда, семейството, родовата задружност
 

12) Коя от следните творби на Елин Пелин НЕ е разказ?

      a) „Занемелите камбани”
      b) „На оня свят”
      c) „Гераците”
      d) „Косачи”
 

13) Посочете вярното твърдение.

       a) „Гераците” е история на упадъка на един български род.
       b) „Гераците” е история на възраждането на един български род
       c) „Гераците” е история на социалното разбирателство в един български род
       d) „Гераците” е история на сплотяването в един български род
 

14) В кой ред всички герои са от “Гераците”?

      a) Божан, Петър, Елка, Лазар Дъбака, Йордан Герака
      b) Божан, Йордан Герака, Павел, баба Марга, Захаринчо
      c) Павел, баба Марга, дядо Корчан, Елка, Петър
      d) Павел, Захаринчо, Йордан Герака, Христина, дядо Корчан
 

15) Отсичането на големия бор в двора на Гераците е:

      a) по необходимост
      b) със символен смисъл
      c) без връзка с развитието на действието
      d) експозиция в хода на сюжета
 

16) Лазо е герой от:

      a) „Занемелите камбани”
      b) „На оня свят”
      c) „Гераците”
      d) „Косачи”
 

17) На въпроса какво нещо е човек отец Сисой от “Чорба от греховете на отец Никодим” отговаря:

      a) бяло зърно
      b) черно зърно
      c) и черно, и бяло зърно
      d) нито черно, нито бяло зърно
 

18) Евангелската притча за бедната, която дава много, понеже дава всичко от нищото, което има, е претворена от Елин Пелин в:

      a) „Занемелите камбани”
      b) „Чорба от греховете на отец Никодим”
      c) „На оня свят”
      d) „Ветрената мелница”
 

19) Имената на синовете на Йордан Герака са:

      a) случайно подбрани
      b) препратки към библейски текстове
      c) свързани с родословното дърво на бащата
      d) свързани с родословното дърво на майката
 

20) Кражбата на скритите пари (мотивът за скритото имане) взривява семейното единство в:

      a) „На оня свят”
      b) „Ветрената мелница”
      c) „Косачи”
      d) „Гераците”
 

21) Цитатите
„Тая топчица личеше като дървеница върху хубавата завеска.”
„Страшно беше да се гледа как железните тежки езици бият по чистия метал.”
„Тя беше дрипава, мръсна, забрадена с нечиста кърпа…”
„…слаб ветрец слизаше от балкана, пътьом клатеше леко листата на ореха и отиваше долу в котловината да поиграе с реката”

 са от:

      a) „Занемелите камбани”
      b) „Чорба от греховете на отец Никодим”
      c) „На оня свят”
      d) „Ветрената мелница”
 

22) Цитатите
„…кротката му магаричка, сива като гълъбче, послушна и хрисима като калугерка”
„Нас са ни записали у дяволския тефтер още кога сме се родили…”
„Постлах си хубавичко за пъклото!”
„…хвръкна високо към светлите небесни пространства, дето миришеше на чуден измирски тамян…”

 са от:

      a) „Занемелите камбани”
      b) „Чорба от греховете на отец Никодим”
      c) „На оня свят”
      d) „Ветрената мелница”
 

23) Цитатите
„Падна чудна лятна нощ, прохладна и свежа”.
„Земята отвори страстните си гърди и замря в наслада”
„Косата й се влачела подире й като копринена река и лъщяла като злато”
„да ти разправям за нас, голи-голтаци, дето сме тръгнали…”

 са от:

      a) „Занемелите камбани”
      b) „Гераците”
      c) „На оня свят”
      d) „Косачи”
 

24) Финал на кой от разказите на Елин Пелин е посоченият цитат?
Нощта мълчеше. Само щурците тихо и едногласно църкаха: Пенка, Пенка, Пенка…

      a) „Занемелите камбани”
      b) „Ветрената мелница”
      c) „На оня свят”
      d) „Косачи”
 

25) Каква художествена фигура е цитатът?
„Тая топчица личеше като дървеница върху хубавата завеска.”

      a) Епитет
      b) Сравнение
      c) Метафора
      d) Метонимия
 

26) Каква художествена фигура е цитатът?
„Страшно беше да се гледа как железните тежки езици бият по чистия метал.”

      a) Епитет
      b) Сравнение
      c) Метафора
      d) Метонимия
 

27) Каква художествена фигура е цитатът?
„Тя беше дрипава, мръсна, забрадена с нечиста кърпа…”

      a) Епитет
      b) Сравнение
      c) Метафора
      d) Метонимия
 

28) Каква художествена фигура е цитатът?
„…слаб ветрец слизаше от балкана, пътьом клатеше леко листата на ореха и отиваше долу в котловината да поиграе с реката”

      a) Епитет
      b) Сравнение
      c) Метафора
      d) Метонимия
 

29) Каква художествена фигура е цитатът?
„…кротката му магаричка, сива като гълъбче, послушна и хрисима като калугерка”.

      a) Фразеологизъм
      b) Метафора
      c) Епитети
      d) Сравнение
 

30) Каква художествена фигура е цитатът?
„Нас са ни записали у дяволския тефтер още кога сме се родили…”

      a) Фразеологизъм
      b) Метафора
      c) Епитети
      d) Сравнение
 

31) Каква художествена фигура е цитатът?
„Постлах си хубавичко за пъклото!”

      a) Фразеологизъм
      b) Метафора
      c) Епитети
      d) Сравнение
 

32) Каква художествена фигура е цитатът?
„…хвръкна високо към светлите небесни пространства, дето миришеше на чуден измирски тамян…”

      a) Фразеологизъм
      b) Метафора
      c) Епитети
      d) Сравнение
 

33) Каква художествена фигура е цитатът?
„Падна чудна лятна нощ, прохладна и свежа.”

       a) Фразеологизъм
       b) Метафора
       c) Епитети
       d) Сравнение
 

34) Каква художествена фигура е цитатът?
„Земята отвори страстните си гърди и замря в наслада.”

      a) Фразеологизъм
      b) Метафора
      c) Епитети
      d) Сравнение
 

35) Каква художествена фигура е цитатът?
„Косата й се влачела подире й като копринена река и лъщяла като злато.”

      a) Фразеологизъм
      b) Метафора
      c) Епитети
      d) Сравнение
 

36) Каква художествена фигура е цитатът?
„…да ти разправям за нас, голи-голтаци, дето сме тръгнали…”

      a) Фразеологизъм
      b) Метафора
      c) Епитети
      d) Сравнение
 

37) Прочетете следния откъс от разказа “Ветрената мелница”. Определете функцията на подчертаните думи.
Животворящата и бъблива селска речица, която извира изпод големите каменни чуки над сами селото, от ден на ден почна чувствително да намалява и да съхне. Като че някоя триглава хала смучеше хладните и бистрите й струи, които почнаха немощно да се цедят от извора и жадно да се поглъщат от запалената земя. По коритото надолу шаварът и тревата пожълтяха и се сплазиха като очукани от град . Всякога влажните й брегове сега се напукаха.

      a) епитет
      b) метафоричен епитет
      c) сравнение
      d) хипербола
 

38) Прочетете следния откъс от разказа “Ветрената мелница”. Определете функцията на подчертаните думи.
Животворящата и бъблива селска речица, която извира изпод големите каменни чуки над сами селото, от ден на ден почна чувствително да намалява и да съхне. Като че някоя триглава хала )смучеше хладните и бистрите й струи, които почнаха немощно да се цедят от извора и жадно да се поглъщат от запалената земя. По коритото надолу шаварът и тревата пожълтяха и се сплазиха като очукани от град . Всякога влажните й брегове сега се напукаха.

      a) хипербола
      b) сравнение
      c) метафоричен епитет
      d) епитет
 

39) Прочетете следния откъс от разказа “Ветрената мелница”. Определете функцията на подчертаните думи.
Животворящата и бъблива селска речица, която извира изпод големите каменни чуки над сами селото, от ден на ден почна чувствително да намалява и да съхне. Като че някоя триглава хала смучеше хладните и бистрите й струи, които почнаха немощно да се цедят от извора и жадно да се поглъщат от запалената земя. По коритото надолу шаварът и тревата пожълтяха и е сплазиха като очукани от град . Всякога влажните й брегове сега се напукаха.

      a) епитет
      b) метафоричен епитет
      c) сравнение
      d) литота
 

40) Прочетете следния откъс от разказа “Ветрената мелница”. Определете функцията на подчертаните думи.
Животворящата и бъблива селска речица, която извира изпод големите каменни чуки над сами селото, от ден на ден почна чувствително да намалява и да съхне. Като че някоя триглава хала смучеше хладните и бистрите й струи, които почнаха немощно да се цедят от извора и жадно да се поглъщат от запалената земя. По коритото надолу шаварът и тревата пожълтяха и се сплазиха като очукани от град. Всякога влажните й брегове сега се напукаха.

      епитет
      метафоричен епитет
      градация
      сравнение
 

41) Твърдението „богатството е ценност, когато е плод на трудолюбие и спестовност” е характеристика за:

      a) Йордан Герака
      b) Божан
      c) Петър
      d) Павел
 

42) Твърдението „богатството се превръща в гибелна стихия, когато е натрупано чрез алчност и грабеж” е характеристика за:

      a) Павел
      b) Петър
      c) Божан
      d) Йордан Герака