ТЕСТ - ПЕЙО ЯВОРОВ

 

1. Посочете чувството, което НЕ е характерно за Яворовата поезия.

А) напрегнатост в отношението към живота
Б) усещане за самота в тълпата
В) спокойствие и примирение, идващо от съхранената надежда
Г) емоционална поляризация на чувствата

2. Посочете изразното средство в следната лирическа самохарактеристика на Яворов:
Аз не живея: аз горя. Непримирими
в гърдите ми се борят две души:
Душата на ангел и демон. В гърдите ми
те пламъци дишат и плам ме суши.

А) сравнение
Б) контраст
В) хипербола
Г) метонимия

3. Определете мястото на Яворов в българската литература.

А) последен възрожденски поет
Б) представител на експресионизма
В) представител на сантиментализма
Г) пръв „модерен поет”

4. В българската литература Яворов НЕ внася темата за:

А) саможертвата
Б) безизходния кръг на страданията
В) ужаса на самотата
Г) раздвоението

5. Поемата „Градушка” може да се определи като:

Посочете ВЯРНОТО твърдение!
А) разказ за липсата на проблеми в селското битие
Б) разказ за селската неволя, предизвикана от социални проблеми
В) разказ за национални проблеми
Г) разказ за селската неволя, предизвикана от природните стихии

6. Яворов е родоначалник на българския:

А) реализъм
Б) сантиментализъм
В) символизъм
Г) експресионизъм

7. Посочете изразното средство в подчертаните думи:
Ще бъдеш в бяло, с вейка от маслина
и като ангел в бяло облекло…

А) сравнение
Б) метафора
В) оксиморон
Г) хипербола

8. „Заточеници” може да се определи като:

Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.
А) песен на скръбта
Б) песен-мъка
В) песен за смъртта
Г) песен-плач

9. Посочете изразното средство в подчертаните думи:
И всички емнали се боси,
с лица мъртвешки посивели
отиват: вечно зло ги носи
към ниви глухо опустели

А) оксиморон
Б) метонимия
В) епитети
Г) литота

10. В коя от следните творби образът на любимата е сравнен с небесно същество (серафим, ангел)?

А) „Сенки”
Б) „Ще бъдеш в бяло”
В) „Две души”
Г) „Две хубави очи”

11. Композицията на „Две хубави очи” е определена като огледална, защото:

Посочете ВЯРНОТО твърдение!
А) първата половина на творбата се повтаря
Б) втората половина на творбата повтаря в обратен ред първата
В) втората половина на творбата се повтаря
Г) първата половина е същата като втората

12. Централен елемент в образа на любимата за Яворов са:

А) ръцете
Б) косите
В) устните
Г) очите

13. Посочете ВЯРНОТО твърдение.

А) Яворов е поет, създаващ пейзажна лирика.
Б) Яворов може да бъде определен като битов поет.
В) Яворов е поет от психологически тип, създаващ интелектуална лирика.
Г) Яворов е поет-реалист, рисуващ конкретното и сетивното.

14. Стихотворението „Две души” е :

А) оптимистичен поглед в бъдещето
Б) самоанализа на човешката същност
В) свързано с мотива за несподелената любов
Г) пейзажно

15. Кое стихотворение на Яворов се определя като програмен текст за символистичния етап на неговото творчество?

А) „На нивата”
Б) „Заточенци”
В) „Градушка”
Г) „Песен на песента ми”

16. На коя от стихосбирките Яворов не е автор? :

А) „Стихотворения”
Б) „Епически песни”
В) „Безсъници”
Г) „Подир сенките на облаците”

17. От коя Яворова творба са следните стихове:
„Свръхземните въпроси,/които никой век не разреши,/ дълбаех ням.”?

А) „Маска”
Б) „Сенки”
В) „Две души”
Г) „Нощ”

18. Кое стихотворение е посветено на Лора?

А) Две хубави очи”
Б) „ „Стон”
В) „Две души”
Г) „Сенки”

19. Кое произведение не разработва темата за националноосвободителна борба?

А) „Хайдушки песни”
Б) „Заточеници”
В) „Арменци”
Г) „Ледена стена”

20. Коя творба е посветена на първата среща между Яворов и Мина Тодорова на 25.03.1906г. ?

А) „Две души”
Б) „Две хубави очи”
Б) „Ела”
Г) „Благовещение”

21. Кое от следните произведения не е написано от Яворов?

А) „Сърце на сърцата”
Б) „Вълшебница”
В) „Калиопа”
Г) „Вълшебница”

22. Кой стихотворен цикъл на Яворов е посветен на Гоце Делчев?

А) „Шепот насаме”
Б) „Царици на нощта”
В) „Хайдушки песни”
Г) „Есенни мотиви”;

23. От кое стихотворение е следната поетическа декларация: „Аз не живея: аз горя.”?

А) „На нивата”
Б) „Две души”
В) „Вълшебница”
Г) „Нощ”

24. Какви мотиви преобладават в ранните Яворови творби?

А) символистични
Б) социални
В) индивидуалистични
Г) романтични

ПОСОЧЕТЕ ОТ КОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ Е ЦИТАТЪТ

   А)
   И всички емнали се боси
   с лица мъртвешки посивели
   отиват: вечно зло ги носи
   към ниви глухо опустели

В)
Те няма да се чуят, ни ще се досегнат,
сами една за друга в жажда и притома,
те – сянката на мъж и сянка на жена!

 

   Б)
   И ний през сълзи накипели
   обръщаме за сетен път
   назад, към скъпите предели

 

 

Г)
Страсти и неволи
ще хвърлят утре върху тях
Булото на срам и грях.
Булото на срам и грях –
не ще го хвърлят върху тях
страсти и неволи.

25. „Заточеници

А)

Б)

В)

Г)

26. „Градушка”

А)

Б)

В)

Г)

27. „Две хубави очи”

А)

Б)

В)

Г)

28. „Сенки”

А)

Б)

В)

Г)


За да видите резултата натиснете бутона

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

        ТОЧКИ

        ОЦЕНКА

       10 точки

        Среден 3

        11 - 17 т.

        Добър 4

        18 - 25 т.

        Много добър 5

        26 - 28 т.

        Отличен 6