ТЕСТ - "РАЛИЦА" - ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

 

ТЕСТ ЗА АНАЛИТИЧНО ЧЕТЕНЕ

Прочетете следния откъс от Пенчо-Славейковата поема „Ралица” и отговорете на въпросите след него.

Из „Ралица”

Като оназ вечерница в небето
една бе в село Ралица девойка,
и цяло село лудо бе по нея.
Сиротно чедо беше тя. Отколя
замина нейний татко по гурбет –
замина, и ни вест, ни кост от него;
а майка й отведоха с дене
кахъри в гроба. Ралица остана
при леля си, и като свое чедо
я тя отгледа, - гърлицата както
отглежда своя рожба, докато
се на крила самичка тя възмогне.
От Беш бунар ли с пълни бели менци
тя привечер се връщаше с другарки,
спреваряха се кой през кой вода
да й напий; а в празник на хоро,
кой не луди до нея да се хване? –
Че модрият й поглед бе западнал,
като мъгла на всички на душата,
и мислите им все около нея
се виеха, кат сърмений колан
о кръшната й тънка половина...

„Блазе й с хубост” – казваха едни;
„Блазе комуто на честта се падне” –
обаждаха се други. А с глава
посвиваха пък трети, век живели,
свят узнали – шепнейки изниско:
„Блазе й...Ех, кабил ни край не е
на хубаво да води тая хубост.”
За Ралица залиташе най-вече
Стоичко Влаха, заможен и личен
ерген, един на майка и баща.
Но ней сърцето беше дало вест,
и тегнеше душата й към други:
примамили я бяха со дене
на Ива Бойкин ваклите очи
и думите му благи, като ранна
роса при пролет. Вреди ли невреда,
че сиромах е Иво!... Двама лика
и прилика, един за друг родени, -
един у друг залюбени не чудом.
Той беше строен явор столоват,
тя тънка, вита, кършена лоза:
лоза се окол явора обви –
около Ива Ралица девойка!

1. Сравнението на героинята с вечерница в първите две строфи внушава нейната:

а) доброта
б) красота
в) уникалност
г) нравствена чистота

2. Стихът „цяло село лудо бе по нея” внушава, че общността изпитва към Ралица:

а) уважение
б) съчувствие
в) неодобрение
г) магнетично привличане

3. Архаичното наречие „отколя” е синоним на:

а) отдавна
б) скоро
в) миналата година
г) преди 12 години

4. Според откъса бащата на Ралица е:

а) заминал да търси работа далеч от родното място
б) емигрирал в чужбина
в) избягал от родината си
г) изоставил близките си

5. Фразеологичният израз „ни вест, ни кост” означава:

а) липса на писмо
б) влошено здраве
в) пълна неизвестност
г) загинал при неясни обстоятелства

6. Коя от изброените думи не е синоним на „кахъри”:

а) грижи
б) тревоги
в) мъки
г) задължения

7. Лелята на Ралица е сравнена с:

а) екзотична птица
б) митологично същество
в) гургулица
г) домашна птица

8. Стиховете „спреваряха се кой през кой вода/ да й напий; а в празник на хоро,/ кой не луди до нея да се хване?” представят:

а) всеобщата любов към Ралица
б) почитането на традиционните ритуали
в) интереса на ергените към Ралица
г) социалната принадлежност на героинята

9. Определението „модър” означава:

а) син;
б) мъдър
в) весел
г) покоряващ

10. Посочете невярното твърдение:

а) Хубостта на Ралица вълнува нейните съселяни.
б) Хубостта на Ралица буди възхищение у околните.
в) Хубостта на Ралица предизвиква неясна тревога и усещане за обреченост у по-старите хора в селото.
г) Хубостта на Ралица предизвиква у околните люта завист към бъдещия и избраник.

11. Обособената част „шепнейки из ниско” създава усещане за:

а) загадъчност, тайнственост
б) неискреност
в) прикритост
г) тишина и спокойствие

12. В стиховете „За Ралица залиташе най-вече/ Стоичко Влаха, заможен и личен/ ерген” подчертаният глагол не означава, че Стоичко:

а) харесва Ралица
б) обича Ралица
в) е силно увлечен по Ралица
г) е привлечен от Ралица

13. В традиционните фолклорни представи „личен ерген” означава:

а) богат
б) смел
в) решителен
г) достоен

14. Според разбиранията на патриархалната общност „един на майка и баща” не е равнозначно на:

а) егоист
б) неоспорим наследник на родовото богатство
в) предпочитан брачен партньор
г) обграден с цялото внимание на родителите си

15. Определението „вакли” е синоним на:

а) черни
б) тъжни
в) красиви
г) добри

16. С коя от изброените фрази не може да бъде продължено изречението Ралица е направила избора си между Стоичко и Иво...

а) интуитивно
б) импулсивно
в) чрез разумна преценка на качествата на двамата
г) вслушвайки се в гласа на сърцето си

17. Кое от изброените внушения не се съдържа в стиховете Той беше строен явор столоват/ тя тънка, вита, кършена лоза:/ лоза се окол явора обви – / около Ива Ралица девойка”:

а) за близостта между Ралица и Иво
б) за хармонията в отношенията между Ралица и Иво
в) за привличането помежду им
г) за бурната им драматична любов

18. Кой от следните редове не сочи според смисъла на откъса ниво на противопоставяне между Иво и Стоичко:

а) социално положение
б) отношението на Ралица
в) отношението им към Ралица
г) взаимоотношения с Ралица

19. Кой от изброените начини за представяне на герой не се среща при изобразяването на Ралица в откъса:

а) портретна характеристика
б) речева характеристика
в) отношението на другите герои
г) биографичен коментар

20. Кой от следните мотиви не е въведен чрез откъса:

а) за любовта
б) за привлекателната мощ на женската хубост
в) за обсебващата сила на злото
г) за взаимоотношенията между индивид и общност

21. Коя от следните смислови връзки не се проблематизира в откъса:

а) сирашка участ – подкрепа от общността
б) любовно щастие – ревност
в) физическа красота – обаяние
г) индивидуално излъчване – съдбовна предопределеност

22. Коя от изброените особености на откъса не е пряко повлияна от фолклора:

а) физическата характеристика на Ралица
б) споменатите елементи от бита и обредите – гурбетчийството, напиването на водата на девойката, празничното хоро...
в) разгърнатите сравнения
г) мотивът за индивидуалния избор на героинята

23. Според откъса Ралица и Иво не са:

а) лика прилика
б) щастливо влюбени
в) обвързани по волята на патриархалната общност
г) предопределени един за друг

24. Кое кара старите хора да твърдят „на хубаво не води тая хубост”:

а) житейският им опит
б) присъщият им скептицизъм
в) неодобрението им към Ралица
г) липсата на виталност

25. Коя от изброените особености на откъса не е пряко свързана с ролята му на експозиция на поемата:

а) представянето на героите
б) въвежденето на основните мотиви
в) фолклорните изразни средства
г) разкриването на миналото на Ралица


За да видите резултата натиснете бутона

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

        ТОЧКИ

        ОЦЕНКА

        8 - 10 т.

        Среден 3

        10 - 15 т.

        Добър 4

        16 - 22 т.

        Много добър 5

        23 - 25 т.

        Отличен 6