ТЕСТ - ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

 

КАКВО ЗНАЕТЕ ЗА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ И НЕГОВОТО ТВОРЧЕСТВО

ОТГОВОРЕТЕ С „ВЯРНО” ИЛИ „ГРЕШНО” НА СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ:

1. Пенчо Славейков е от основоположниците на българския модернизъм.

Вярно     Грешно


2. Пенчо Славейков е поет символист.

Вярно    Грешно


3. Пенчо Славейков е един от членовете на кръга „Мисъл”.

Вярно     Грешно


4. „Сън за щастие” е цикъл от лирически миниатюри.

Вярно     Грешно


5. Идейно-естетическите възгледи на Пенчо Славейков се формират под влияние на немската индивидуалистична философия.

Вярно    Грешно


6. Посланията на „Епически песни” са поетическо въплъщение на теорията на Ницше за свръхчовека.

Вярно     Грешно

 

7. „Неразделни” и „Чумави” са поеми, съдържащи фолклорни мотиви.

Вярно     Грешно


8. В стихотворението „Псалом на поета” няма фолклорни мотиви.

Вярно    Грешно


9. Стихотворението „Баща ми в мен” изразява почит към личността на П. Р. Славейков и позиция, свързана с мисията на твореца.

Вярно     Грешно


10. Пенчо Славейков умира далеч от България, огорчен от българската действителност.

Вярно     Грешно


11. В теоретичните си текстове и в поетическото си творчество Славейков отделя специално внимание на формата на поетическия текст.

Вярно     Грешно


12. Между Пенчо Славейков и Вазов се води разгорещен и продължителен дебат, свързан със същността на литературата, с мисията на твореца и с функцията на художествения текст.

Вярно     Грешно


13. Житейска спътница и духовна сестра на поета Пенчо Славейков е поетесата Мара Белчева.

Вярно     Грешно

14. Заедно с д-р Кръстев Пенчо Славейков издава списание „Мисъл”.

Вярно     Грешно

15. Поемата „Ралица” е изградена изцяло върху фолклорни мотиви и е издържана в рамките на традиционните представи за взаимоотношенията между индивид и общност.

Вярно     Грешно

16. Славейковата и Вазовата визия за природа са напълно еднакви.

Вярно     Грешно

17. Пенчо Славейков и Яворов принадлежат към съвършено различни литературни направления.

Вярно       Грешно

18. Пенчо Славейков не споделя възгледа, че и у „звяра” трябва да се търси човекът.

Вярно    Грешно

19. Проблемът за творчеството е епизодичен в художествения свят на Пенчо Славейков.

Вярно     Грешно

20. Пенчо Славейков няма отношение към идеята за европеизация на българската литература.

Вярно     Грешно


За да видите резултата натиснете бутона

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

        ТОЧКИ

        ОЦЕНКА

        5-8 т.

        Среден 3

        9-13 т.

        Добър 4

        14-18 т.

        Много добър 5

        19-20 т.

        Отличен 6