ТЕСТ - АТАНАС ДАЛЧЕВ

1) Кои творци в българската литература „оварваряват” поетическия език?

       a) Христо Ботев и Атанас Далчев
       b) Атанас Далчев и Гео Милев
       c) Пенчо Славейков и Гео Милев
       d) Николай Лилиев и Атанас Далчев
 

2) Посочете НЕВЯРНОТО твърдение:

      a) Стихотворението „Вяра” е програмна творба на Христо Смирненски.
      b) Критиците определят романа „Тютюн” като „осъден роман”.
      c) Поезията на Атанас Далчев е нов предметен свят, в който битува философското отражение на човешката същност.
      d) Символизмът на Яворов, Лилиев, Дебелянов пресъздава света на самотната душа.
 

3) Характерен образ за поетичния свят на Атанас Далчев НЕ е:

      a) прозорецът
      b) стаята
      c) къщата
      d) Балканът
 

4) „Прозорец” и „врата” са ключови думи поезията на:

      a) Димчо Дебелянов
      b) Христо Ботев
      c) Атанас Далчев
      d) Гео Милев
 

5) С какво се отличава Далчевата самота от самотата на символистите?

      a) Лирическият герой е самотен и отчужден в своите „безсъници”
      b) Лирическият герой е „бездомен и самин”
      c) Предметният реализъм на вещите още по-силно отчуждава лирическия герой от света и той „зъзне” в своята болезнена самота
      d) Лирическият герой е „самотник в тълпата”
 

6) Новаторството в поетиката на Атанас Далчев се изразява в:
Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.

      a) това, че заглавията на стихотворенията му са кратки, състоящи се от една дума, най-често съществително име
      b) доближаване до повествованието на прозата и естетизация на делничното, обикновеното
      c) живописно-изобразителната сила на словото в предметния реализъм на поета
      d) използването на символистична лексика
 

7) Далчевата лирика пресъздава човешките взаимоотношения чрез:
Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.

      a) всекидневното, битовото
      b) емоциите на лирическия Аз
      c) конкретното
      d) предметно-детайлното
 

8) Защо образът-метафора на прозореца заема централно място в лириката на Атанас Далчев?
Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

      a) представя границата между индивида и обществото
      b) поставя границата между личността и света
      c) той е път към познанието
      d) нито едно от тях
 

9) Метафората на прозореца е знак за търсене на:
 Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.

      a) надежда
      b) изход от самотата на личността
      c) изход от трагедията на духа
      d) изход към светлината на слънцето
 

10) Понятието „стая” е едноименното стихотворение на Атанас Далчев е:

      a) метафора
      b) синекдоха на къщата – дом
      c) пространство, в което човекът се самоизолира от другите
      d) синоним на сакралния дом на уюта и тишината
 

11) Поетичното средство синекдоха е:

      a) вид метонимия, при която цялото се представя от него или обратното
      b) жанр
      c) стилистична фигура
      d) контраст

12) В стихотворението „Стаята” цветовата гама на жълтото – „есенното слънце”, „жълтите зимни дюли”, „кехлибарени зърна”, излъчват усещане за:
Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.

      a) отвъден свят
      b) нещо мъртво
      c) избледняла фотографска снимка
      d) нито един от изброените отговори
 

13) От коя творба е откъсът?
     Часовникът е вече млъкнал
     и в неговия чер ковчег
     лежат умрели часовете
     и неподвижно спи махалото.

       a) „Болницата”
       b) „Стаята”
       c) „Вратите”
       d) „Дяволско”
 

14) Как Атанас Далчев пресъздава в стихотворението „Къщата” драмата на интелектуалеца от началото на XX век, който е окован в своята самота в къщата-затвор?
Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

      a) Вратата е превърната в преграда
      b) Наречието „всякога” подчертава изолация
      c) Метафората „мракът спи” означава отсъствието на лирическия човек в нея
      d) Къщата е дадена под наем и в нея има обитател
 

15) В стихотворението „Къщата” на Атанас Далчев дом-затвор е различен от традиционния дом, защото е място за:

      a) разруха и смърт
      b) живеене
      c) убежище
      d) светилище на домашния уют
 

16) В стихотворението „Болница” на Атанас Далчев белият цвят е символ на:

      a) красота
      b) обреченост и смърт
      c) надежда
      d) безсмъртие
 

17) От коя творба на Атанас Далчев е откъсът?
     Той е железен, каменен, старинен,
     такива има с хиляди в света,
     обикновен, но само че зазидан:
     един балкон без никаква врата.

      a) „Балконът”
      b) „Къщата”
      c) „Нищий духом”
      d) „Дяволско”
 

18) Как са интерпретирани от Атанас Далчев в неговата поезия следните сентенции: „Книгата е прозорец към света” и „Който увеличава знания, увеличава и печал”? Познанието за Атанас Далчев е:
Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

      a) не прозорец към света, бреме
      b) духовна умора, преситеност, отчуждение от радостите на живота
      c) раздвоение между естествените потребности на живота и знанието за цивилизацията на модерния човек от големия град
      d) „прозорец към света”
 

19) В стихотворението „Книгите” на Атанас Далчев изразява повторяемостта на процесите чрез опозициите: „денем-нощем”, „изгрява-залязва”. С кое поетическо средство си служи поетът?

      a) антитеза
      b) антоними
      c) хипербола
      d) контраст
 

20) Каква е авторовата  позиция в четиристишието?
     Години да четеш за чуждия
     живот на някой чужд,
     а твоят, никому ненужен
     да мине глух и пуст.
                          („Книгите”)

      a) светът на общуващия единствено с книгите е умъртвен свят
      b) книжовното познание закрива прозореца към истинския свят
      c) диалогът с чуждото слово обрича на самота и пустота
      d) и трите отговора са верни
 

21) В стихотворението „Книгите”, макар че е една елегична изповед, Атанас Далчев влиза в диалог с:

      a) писателя-ерудит Константин Гълъбов
      b) Пенчо Славейков
      c) Пейо Яворов
      d) Гео Милев
 

22) Кое пречи на интелектуалеца да изживее обикновените радости в живота?
Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

      a) познанието
      b) светът
      c) самотата
      d) традициите
 

23) Новото в Далчевата поезия е, че:
Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.

      a) лирическият субект изчезва от живия живот
      b) остават само вещите и човекът се превръща във вещ
      c) остава делничната проза
      d) Далчевият човек изпитва бурна радост от наслажденията в живота
 

24) Кои предмети в стихотворението „Болница” НЕ внушават страдание и неизбежна смърт?

      a) бялата варосана зала
      b) белите стени
      c) ръцете на болните, които търсят приятел и помощ
      d) „прилепените бели легла”
 

25) В емблематичното си стихотворение „Повест” Атанас Далчев художествено изразява истината, че лирическият субект обитава къщата си като чужденец.
Как е постигнато това?

      a) Азът не идва отникъде
      b) Азът е лишен от настояще и няма бъдеще
      c) неговата къща не е дом, защото е без човек, овещественият човек е чужд на света и на себе си
      d) Азът живее  в къщата
 

26) Коя вещ НЕ представя битието в стихотворението „Повест” на Атанас Далчев:

      a) „прашните портрети”
      b) „коварното и празно огледало”
      c) прозорците, отворени широко към света
      d) часовникът, отмерващ безвремието
 

27) Лирическият Аз в стихотворението „Повест” отчаяно споделя: „И сякаш аз не съм живеел никога, / и зла измислица е  мойто съществуване”, защото:

      a) животът му е без любов
      b) животът му е без събитие, без следа
      c) Азът е допуснал да живее
      d) всичко заедно
 

28) В стихотворението „Молитва” Атанас Далчев простичко се моли:
     Научи ме, Господи велик,
     да живея като всички хора.

Стиховете изразяват:
Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

      a) драматизма на градския човек от големия град, опитал се да победи природата и сгрешил, болезнено отчуждил се от нея
      b) драматизма на човека, гледащ на света „през погледа на вечността, с „мъдростта на песимизма” (Валери Стефанов)
      c) молитвата на Далчев изразява хуманизма и жизнелюбието на поета
      d) молитвата на Далчев изразява спонтанното му желание да се на сити на насладите на живота
 

29) Времето в стиховете на Далчев е осмислено преди всичко като:

      a) мяра за могъщата човешка деятелност
      b) съкровено, личностно, екзистенциално време
      c) като социално-историческо време
      d) съотношение между преходност и вечност
 

30) Пространството извън дома в Далчевата поезия представя:

      a) територия на свободния човешки разум и дух
      b) пространство на отчуждението, носталгията и самотата
      c) място на надеждата и на колективния устрем
      d) пространство на екзалтация за човека
 

31) Атанас Далчев е определян като:

      a) „трагик” сред поетите
      b) „комик” сред поетите
      c) „философ” сред поетите
      d) „неумел дебютант” сред поетите
 

32) Пътят в Далчевата поезия е:

      a) потъване в неясното, неизвестното, отвъдното
      b) спасение от досадата
      c) „страшен, но славен”
      d) пробив към един друг, по-различен живот
 

33) Поезията на Атанас Далчев:

       a) се противопоставя на символистичната „жреческа” поза чрез човешкото начало и драмите на всекидневието
       b) се вписва в „жреческата” поезия на символизма
       c) не включва интерпретация на екзистенциалните въпроси за живота и смъртта
       d) потапя в бурята на страстите и емоциите, а не предпочита дистанцията на тяхното осмисляне
 

34) Домът в Далчевите стихове е представен като:

      a) химерно, илюзорно пространство, лишено от каквито и да било вещи
      b) емоционален пристан, където човек с доверие и спокойствие се завръща
      c) дом на мрачните стаи, на затворените прозорци
      d) място на интимността
 

35) Кое от изброените определения е най-неподходящо за проблематиката на Далчевата лирика:

      a) социална
      b) екзистенциална
      c) интимна
      d) философска